Cenník Atlas DMT verzia 18

Ceny sú platné od 1.1.2018
Ceny sú uvedené v € za licenciu pre 1 používateľa bez 20% DPH.

Modely:

Standard - do 250 000 bodov

MEGA - do 666 mil. bodov

Digitálny Model Terénu

Obj. číslo Produkt Standard MEGA
18.00 ATLAS DMT základ
Vytváranie, úpravy a zobrazovanie digitálneho modelu terénu (vrstevnice, hypsometria, sklony, popisy, obecné a špec. grafické objekty, rastre, export 2D/3D DXF, 3D pohľad, oprava reliéfu, generalizácia DMT, zahustenie DMT, transformácia rastrov)
1 540 2 890

Rozširujúce moduly

Obj. číslo Produkt Cena
18.10 DESIGN - rozdielové modely, modelovanie pozdĺž línie (svah, koryto, násyp, jama, halda), práca s časťou modelu, výber oblasti a návrat oblasti do modelu, vyhladenie povrchu DMT 960
18.11 ŘEZY - pozdĺžne profily a priečne rezy podľa trasy v situácii 960
18.12 OBJEM - výpočet kubatúr medzi dvomi plochami (výpočet iteráciami, rozdielový model a znázornenie výsledkov) 960
18.13 3D VIZUALIZACE DMT - vizualizácia, animácia, doplňujúce objekty (stromy, budovy, popisy ...), export projektu pre 3D prehliadač, export do VRML, AVI 1 080
18.14 EROZE - hydrologické nástroje + výpočet erózie (pôdny zmyv) 960
18.15 Těžba - geologický model a plánovanie ťažby, výpočet objemov vo vrstvách 2 500
18.16 DGN_in - import údajov vo formáte Microstation 155
18.17 Laser Scanning - funkcie pre prevzorkovanie, filtrácie, editácie v rezoch, ... 1080

ATLAS DMT - zvýhodnené zostavy

Obj. číslo Produkt Standard MEGA
18.80 ATLAS Projekt Plus
DMT+DESIGN+ŘEZY
3 190 4 150
18.85 ATLAS Pozemkové úpravy
DMT+ŘEZY+EROZE+vyhladenie DMT a výpočet krivostí
3 290 4 270
18.90 ATLAS 3D Vizualizácia/b>
DMT+3D Vizualizácia
2 420 3 500
18.95 ATLAS Geo
DMT+ŘEZY+OBJEM
3 190 4 150

ATLAS PLAN verzia 16

Obj. číslo Produkt Cena
18.20 Modul Plan
Modul PLAN je vhodný ako doplňujúca druhá inštalácia programu ATLAS DMT pri projekčných prácach. Plnohodnotné programové prostredie s možnosťou tvoriť pozdĺžny profil a priečne rezy na hotovom DMT. Možné doplniť o rozširujúce moduly.
1 540

Aplikácie nad modulom Řezy alebo ATLAS PLAN

Obj. číslo Produkt Cena
18.3.1 TOK - projektovanie úprav vodných tokov 1 060
18.3.2 CESTY - projektovanie poľných, lesných ciest a miestnych komunikácií 1 060
18.3.3 KANAL - projektovanie rozvodov gravitačnej kanalizácie 805
18.3.4 VODA - projektovanie obecných vodovodov 805
18.3.5 ODSTŘEL - projektovanie trhacích prác 2 310
18.3.6 TUNEL - projektovanie tunelov (priečne rezy) 6 350
18.3.7 DMT Vodné hladiny povodní - tvorba modelu z 3D bodov hladiny a osy údolia alebo toku (vhodné pre historické povodne alebo výstupy z matematických modelov povodňových prietokov s cieľom vytvorenia plochy záplavových území, hypsometrických hĺbok a vypočítania objemu vody na danej ploche). Pre plnú funkčnosť je nutný modul TOK. 3 790

Upgrade

Upgrade z verzie 6 za 40% nových cien
Upgrade z verzie 5 za 65% nových cien
Na vyžiadanie poskytneme presné vyčíslenie ceny upgradu pre konkrétnu licenciu. Rozšírenie verzie STANDARD na MEGA je vypočítané ako rozdiel cien jednotlivých modulov v rozširovanej licencii.

Množstevné zľavy

  • množstevnú zľavu je možné uplatniť len na moduly zakúpené viac ako jedenkrát.
  • pri spoločnom nákupe 2. licencie je cena 2. licencie znížená o 20%.
  • pri spoločnom nákupe 3. licencie je cena 3. licencie znížená o 30%.
  • pri nákupe väčšieho množstva licencií alebo sieťovej licencie je cena stanovená individuálne.

Prechod na vyššie verzie

  • Prechodom na vyššiu verziu sa rozumie max. počet bodov, ktoré sa dajú spracovať v 1 modeli (Standard - Mega)
  • Cena sa stanoví ako rozdiel medzi obidvomi verziami

Školské verzie

  • Školská verzia je určená len pre výučbové a výskumné účely.
  • Licencie sú poskytované za 10% z koncových cien.

Študentské verzie

  • Po dohode je možné zapožičanie licencie, vyžaduje sa záloha 100 Eur. Študentská licencia nie je nárokovateľná.

Aktuálna verzia

» Atlas 19.8.2

Vizualizácia

Aktualizácia

12. februára 2020